Competitie Planuri Afaceri

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
Obiectiv specific 5.2. Reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
Titlul proiectului: O viaţă demnă într-o comunitate activă social
Contract de finanţare nr. POCU/303/5/2/130334

POCU/303/5/2/130334COMPETIŢIA PLANURILOR DE AFACERI

30 martie – 03 mai 2022

Concursul de Planuri de Afaceri se desfăşoară în cadrul proiectului O viaţă demnă într-o comunitate activă social – POCU/303/5/2/130334, prin Activitatea 2. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu – S.A.2.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri, sub forma unor sesiuni personalizate de sprijin şi acordarea de subvenţii în cadrul proiectului „O viaţă demnă într-o comunitate activă social” – POCU/303/5/2/130334, în vederea ducerii la îndeplinire a Obiectivului strategic 2: Stimularea spiritului antreprenorial al locuitorilor din comunitate şi consolidarea mediului de afaceri local prin măsuri concrete de susţinere a potenţialilor antreprenori şi, nu în ultimul rând, prin subvenţionarea celor mai sustenabile 7 afaceri identificate pe perioada implementării proiectului.

17.05 - LISTA PLANURILOR DE AFACERI APROBATE PENTRU FINANTARE


9.05 - LISTA PLANURILOR DE AFACERI SI PUNCTAJELE AFERENTE EVALUARII (PDF)Calendar desfășurare concursEtapele de desfăşurare ale selecţiei de planuri de afaceri sunt:

11.04.2022 – 21.04.2022 – Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la Competiţia planurilor de afaceri
26.04.2022 – 02.05.2022 – Perioada de evaluare a Planurilor de afaceri, care include 2 etape:
1) verificarea conformităţii şi eligibilităţii Planului de afaceri şi a persoanei care depune planul de afaceri
2) evaluarea tehnico-financiară

Această etapă se finalizează cu elaborarea listelor cu Planurile de afaceri câştigătoare, de rezervă şi respinse, precum şi cu publicarea rezultatelor pe site-urile www.primariabrateiu.ro şi www.cisimprove.ro.

03.05.2022 – 09.05.2022 – Perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor rezultatelor selecţiei Planurilor de afaceri. Contestaţiile vor fi formulate în scris şi vor fi trimise prin e-mail de pe adresa de e-mail indicată în Cererea de înscriere la adresa contact@cisimprove.ro.

Contestaţiile trimise în afara termenului de contestare sau trimise de pe o altă adresă de e-mail decât cea indicată în Cererea de înscriere vor fi respinse ca fiind tardive şi nu vor face obiectul soluţionării de către juriu.

Contestaţiile nemotivate sau prin care se solicită completarea dosarului cu alte documente sau informaţii vor fi respinse şi nu vor face obiectul soluţionării de către juriu.

Pentru contestaţiile motivate depuse în termen, juriul va proceda la reevaluarea criteriilor din grila de evaluare calitativă şi va da o decizie de soluţionare a contestaţiei, pentru fiecare persoană contestatoare. Decizia este finală şi definitivă şi va fi comunicată contestatarului pe adresa de e-mail indicată în Cererea de înscriere la concurs.

09.05.2022 – publicarea pe site-urile www.primariabrateiu.ro şi www.cisimprove.ro, precum şi pe pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/O-via%C8%9B%C4%83-demn%C4%83-%C3%AEntr-o-comunitate-activ%C4%83-social-114153410403846, a listei Planurilor de afaceri aprobate, comunicarea Deciziei juriului de aprobare a dosarului, către participanţii selectaţi, la datele de contact puse la dispoziţie de către aceştia în dosarul de înscriere la Competiţia Planurilor de afaceri

Erata nr. 1 - 15.04.2022 (pdf)

Erata nr. 2 - 02.05.2022 (pdf)

Descarcă documente dosar


Intrebări și răspunsuri:1. Se punctează locurile de muncă cu norma 4h/zi sau doar cele de 8h/zi ?

R: Locurile de muncă înființate se punctează similar și pentru norma de 4h/zi și pentru 8h/zi, însă ele trebuie să fie corelate cu fluxul tehnologic sau de prestare a serviciilor.

2. Se pot angaja persoane pensionare prin proiect?

R: Potrivit prevederilor art.118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice stipulează că pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limita de varsta;
b) nevazatorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmas.

Atenție la limita de vârstă de 70 ani până la care poate fi angajat un pensionar!